Banka Hangi Durumlarda Haciz Uygular?

Banka Hangi Durumlarda Haciz Uygular? Haciz,borçlu bireyin borcu miktarınca menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına cebri icra suretiyle engelleme inşa edilmesi,el konulması durumudur. Haciz işlemi alacaklı lehine yapılmış durumda olan bir işlem olsada alacaklı, borçlu ve üçüncü bireylerin hakları gözetilerek uygulanır. Haciz işlemini başlatacak durumda olan alacaklının bizzat bizzat veya vekilidir.

İcra müdürlüklerine yapılmış durumda olan takip isteği sonucu borçluya tediye emri tertip ederek gönderilir. Laf konusu tediye emiri altında inşa edilmesi gerekenler belirtilmiştir. Bunlar; alakalı müesseseye tediye inşa edilmesi, anlatılan zaman içerisinde itiraz edilmesi veya eşya beyanında bulunulmasıyla alakalıdır. Borçlunun tediye emiri altında sözlü olmayan yükümlülüklerini mahaline getirmemesi halinde takip kesinleşir.

TÜYO: Bankanın nasıl ve hangi şartlar altında haciz işlemlerine geçeceği Banka iç yönergelerinde, yönetmeliklerinde belirlenmiştir. Bankalar eğer ki borçlu, temerrüte düşerse İcra İflas Kanunu uyarınca icra takibi başlatırlar. Bu takibin başlatılması için borcun vadesinin gelmiş olması, borcun ödenmemesi ve borçlunun bu yönde bir yapılandırma talebinde bulunmamış olması şartlarının bir arada olması yeterli olacaktır. Elbette eğer ki hacizin haksız yere uygulanması söz konusu olabilir. Bu gibi durumlara karşı önlem almak için bir hukukçuya müracat ediniz.

BİLGİ: Arkadaşlar banka icra takibi başlatırsa o avukatlık ücreti ve icra masrafları (tahsil harcı gibi) ödemek zorundasınız. Bundan kaçış yok maalesef. İnanın birçok kişi sizin gibi mağdur oluyor bu ücretleri çoğu kez çatır çatır ödemek durumunda kalıyorlar. Başka türlü o icra dosyalarının kapanması mümkün değil maalesef.

Banka Hangi Durumlarda Haciz Uygular

Bu evreden ardından alacaklı veya vekilinin icra dairesine borçlunun menkul, gayri menkul veya üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz isteğinde bulunmasıyla haciz işlemi başlar.

Yapılan isteği değerlendiren icra müdürlüğü isteği yerinde gördüyse borçlunun yerine kayıtlı araçlara, tapuda yerine durumda olan gayri menkullerine (paydar da olabilmektedir ), varsa ortaklığı nisbetince partner olunan firmaya, hükümet veya özel pazar işcisi ise maaşına,borçlunun gösterilen iş ve ev adreslerine ve öbür üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına hacize gidebilr. Gereken ve istek olaması şeklinde bu işlemlerin tamamıda yapılabilir. Bu işlemlerin inşa edilmesi halinde gerekecek durumda olan her çeşitli masraf alacaklı veya vekilince peşin olarak karşılanır ve dosyaya masraf olarak işlenir. Sonunda borçludan tahsil edilir.

Hacize görevli icra memuru yanında alacaklı veya vekilide katılır. Gösterilen adrese gelinerek yer alan muhattaba vaziyet anlatılır ve haciz işlemine geçilir. Muhattap bulunamaması hacize mani değildir. Görevli icra memurunun yapacak meydana geldiği saptama neticesinde hacze kabil durumda olan mallar haciz edilir. Bu malları icra memuru raiç değerlerini tespit edilerek tutanağa yazar.

Bir malın haciz edilmesi demek illede o malın mahalden alınarak götürülmesi manasına gelmez. Gereken görüldüğü takdirde alacaklı veya vekilinin isteği şeklinde mallar yediemin olarak borçluya veya bir yakınına bırakılabilir.

Kişinin çok sayıda borcu olması şeklinde çok sayıda takip ve haciz inşa edilmesi olasıdır. Bununla birlikte üstünde haciz bulunmuş olan bir mala tekrar haciz konması da olasıdır. Başka Bir deyişle bir malın üstünde çok sayıda haciz olabilir, haciz konabilir. Eşya üzerindeki haciz o malın diğer alacaklılar aracılığıyla da haciz edilemeyeceği manasına gelmez. Üzerinde çok sayıda haciz durumda olan malın satışı halinde icra müdürlüğünce ifade edilecek derece kararı doğrultusunda ele geçirilen gelirden masrafların düşürülmesinin sonrasında haciz tarihleri ve alacak miktarları doğrultusunda alacaklılara pay edilir.

Birden fazla haciz laf konusu değil ise gene ele geçirilen satış geliri giderleri düştükten ardından alacaklıya ödenir.
Elde edilen ciro borç miktarını ve giderleri karşılamaya yetmez ise tekrardan haciz tatbik edilebilir. Çoğalması halinde ise borçluya bakiye miktar geriye verilir.

Yorum yapın

Krediler