Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sigortası

Tehlikeli maddeler zorunlu sigortası bir sorumluluk sigortası türüdür. Sigorta kapsamında sayılan tehlikeli maddelere ilişkin mesleki faaliyette bulunan kişilerin herhangi bir kazadan dolayı üçüncü kişilere verilebilecek olan bedensel zararlardan doğan bir sorumluluğu vardır. Sigortacı kurum bu sigortayla sigortalının sorumluluğunu sigortada belirlenen miktara kadar temin etmiş olur.

Sigortanın Kapsamı                 

Tehlikeli madde kapsamına giren bütün maddelerin, sigortalının mesleğinden kaynaklanan faaliyetleri sebebiyle insanlara verebileceği zararlar sigorta kapsamındadır. Bunun için kazanın herhangi bir yanıcı ya da patlayıcı bir madde yüzünden gerçekleşmiş olması gereklidir. Sigortalının bu kazada payı olup olmaması önemli değildir.

Sigortalının elinde olmayan sebeplerle oluşan kazalarda da sorumluluğu vardır. Bu yüzden bu kazalar da sigorta kapsamındadır. Bunun dışında tehlikeli maddelere ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış bir iş yerinde bulunan tüpün patlaması, yangın çıkarması, gaz kaçırması gibi durumlarda doğabilecek zararlar da sigortacı kurum tarafından temin edilir.

Sigortanın Teminatı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

1- Kazaya kasten sebep olan kişilerin talepleri

2- Manevi tazminat talepleri

3- Sigortalının gördüğü zararlara karşı talepleri

4- Sigortalıya bağlı bulunan çalışanların gördüğü zarar ve talepleri

5- Savaş durumunda ortaya çıkan kazalar sonucu oluşan zararlar

6- Nükleer maddeler veya askeri tedbirlere ilişkin doğacak zararlar

7- Terör eylemleri sonucu doğan kazalar ve zarar talepleri sigorta kapsamına girmez.

Sigortalının Yükümlülükleri

1- Sigortalı bu sigortayı yaptırmakla bazı yükümlülükler altına girer. Bunlar:

2- Sigortada belirtilen türde bir kazanın yaşanması durumunda 5 gün içinde durumu sigortacıya bildirmek

3- Kazanın nasıl çıktığına ilişkin elindeki verileri sigortacıya sunmak

4- Olayla ilgili bir dava açılması halinde sigortacının belirlediği bir avukata vekaletname vermek gibi bazı yükümlülükler vardır.

Sigortalıya Tazminat Sonucu Doğuran Durumlar

1- Gerçekleşen kazayla ilgili sigortalının veya emrinde çalışan kişilerin kusurunun bulunması

2- Tehlikeli maddelerin nakli sırasında karayollarında yaşanabilecek bir kazada sürücünün ehliyetsiz olması ya da alkol, uyuşturucu gibi maddeler kullanması

3- Çalınma, gasp gibi durumlar varsa sigortalının bir kusuru sonucu olması gibi durumlarda sigortalıya tazminat sorumluluğu doğmaktadır.

Yorum yapın

Krediler