Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Genel İdare
Hizmetleri sınıfına yazılı ve sözlü sınavla 6’ncı dereceli 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
Sınıfı Unvanı Derecesi Adet
GİH Müfettiş Yardımcısı 6 5
İETT’yi ve Teftiş Kurulunu Tanıyalım:
İstanbul kent içi ulaşımı 1869 yılında Dersaadet Tramvay Şirketi`nin kurulması ve Tünel Tesisleri`nin inşasıyla
başlar. 1871 yılında ilk atlı tramvay hizmete girer. 1913 yılında Silahtar Ağa’da Türkiye’nin ilk elektrik fabrikası kurulur.
Ardından Şubat 1914’te elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilir. 1926 yılında ilk otobüsler alınır. Bir süre muhtelif yabancı
şirketler tarafından işletilen elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 1939 yılında millileştirilerek 3645 sayılı yasa ile İstanbul
Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşur.

İETT Teftiş Kurulu Başkanlığı ise, 16.06.1939 tarihinde İETT’nin kuruluş kanununun yayımlanarak yürürlüğe
girmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.05.1941 tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile Genel Müdürlük teşkilat
yapısı içerisinde yer almaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, görev ve teşkilat yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde 1973 yılından bu yana Teftiş Kurlu üyeliğine özel yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı almaktadır. İETT
Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak, Genel Müdür adına İdare teşkilatı ile yürütümü ve denetimi
altındaki faaliyet, hizmet, iş ve işlemlere ilişkin her türlü inceleme, soruşturma ve teftiş yapma görev ve yetkisine sahiptir.
Müfettişler, görev ve sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Yönetmeliği kapsamında objektif, tarafsız ve bağımsız bir şekilde
gerekli mesleki özen ve dikkati göstererek yerine getirirler. Teftiş Kurulu Üyeliğine Müfettiş Yardımcılığı Özel yarışma
Sınavını kazanmak suretiyle girilir. Müfettiş Yardımcılığının süresi 3 yıldır.

 

Müfettiş Yardımcılarının durumları 3 çalışma

 

dönemi içerisinde değerlendirilir ve mesleki bilgi, çalışma ve davranış yönünden yeterli oldukları anlaşılan Müfettiş
Yardımcıları 3. yılın sonunda yeterlik sınavına kabul edilirler. Yeterlik Sınavında başarılı olan Müfettiş Yardımcıları Müfettiş
olarak atanırlar. Müfettişler muvafakatleri olması kaydıyla idari göreve atanabilirler. Müfettişler mesleki bilgilerini artırmak
amacıyla incelemelerde bulunmak üzere bir süreliğine yabancı ülkelere gönderilebilirler.

 

Sınava Katılma Şartları:

1. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) Lisans (A) Grubunda, (KPSSP 49) veya (KPSSP 63) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
3. Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl
eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.
4. 2016 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.(01.01.1981 tarihinde veya
bu tarihten sonra doğmuş olmak)
5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.
6. Müfettişlik mesleğini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi olmamak.
Sınav Başvurusu:
Başvurular, 01.02.2016 tarihinde başlayıp, 15.02.2016 tarihinde saat 16.30’a kadar İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkân-ı Harp Sok. No: 2 Tünel 34421 Beyoğlu/İstanbul adresine elden yapılacaktır. Müfettiş
yardımcılığı giriş sınavına posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar “İETT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi’ni
yukarıda belirtilen adresten veya Internet aracılığı ile “www.iett.gov.tr” adresinden temin edebilirler.
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:
a) Başvuru Belgesi, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya Internet üzerinden www.iett.gov.tr
adresinden temin edilebilecektir.)
b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin çıktısı
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar ise diploma denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
ç) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebatlarında 2 adet fotoğraf,
d) T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı sureti (Fotokopisi),
e) Adayın kendi el yazısı ile kaleme aldığı; baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini
yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve iletişim bilgileri, yüksek tahsilden sonra ne
gibi işler yaptığını belirtir özgeçmişi.
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve İlanı:

Yazılı Sınava boş kadro sayısının 20 katı olan toplam 100 kişi çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve
usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere
ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100’üncü aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya
hak kazanan adaylar 19 Şubat 2016 tarihine kadar Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Giriş Belgesi:

Sınava girmeye hak kazananlara İETT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca “Sınav Giriş Belgesi” verilir.
Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi sınavın yapılacağı tarihe kadar mesai saatleri
içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığından veya sınav salonunda adaylarca alınacaktır. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar
sınava alınmayacaklardır. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü
belgesi gibi resmi, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Şekli:

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.
Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:
Yazılı sınav 06 Mart 2016 tarihinde saat 09.30’da İETT Genel Müdürlüğü Kâğıthane Garajında Bulunan İETT Sosyal
Tesislerinde (Poligon Deposu Silahtarağa Cad. Kağıthane/İstanbul) yapılacaktır.
Yazılı Sınav Konuları:
A – HUKUK
a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar),
b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen suçlar),
ç) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),
d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak Hukuku),
f) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni haklar),
g) Mahalli İdareler Mevzuatı,
ğ) Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat),
h) Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB’nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetimlerle ilgili temel
bilgiler),
B – İKTİSAT
a) İktisat Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analiz),
b) İktisat Politikası,
c) Para Teorisi ve Politikası,
ç) Uluslararası İktisat,
d) Türkiye İktisat ve Güncel Ekonomik Sorunlar,
e) İşletme İktisadı
C – MALİYE
a) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi),
b) Maliye Politikası,
c) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
Ç – MUHASEBE
a) Genel Muhasebe,
b) Bilanço Analizi ve Teknikleri,
c) Ticari Hesap,
D – YABANCI DİL
a) İngilizce,

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki her konu grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60
puan ve yabancı dil dışındaki konu gruplarının ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Yabancı dil notu için herhangi bir
alt sınır yoktur. Ortalamada 65 ve üzeri puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur.
Yazılı sınav sonuçları Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinden ilan edilir. Ayrıca kazanan adaylara Başvuru
Belgesinde belirttikleri adreslere tebligat yapılarak sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saati bildirilir.
Sözlü Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve İlanı:
Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcılığı kadrosunun üç katına kadar
aday, başarı sırasına göre çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınavına çağrılacaktır. Sözlü sınavın
yeri, günü ve saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra İETT
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün www.iett.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Sözlü Sınav Konuları:
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve
genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.
Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar
ortalamasının 65’den aşağı olmaması gerekir.
Giriş Sınav Notu ve İlanı:
Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına
göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra
gelen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayda yedek aday olarak kabul edilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır.
Giriş sınavını kazananların listesi Internet üzerinden www.iett.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca atanmaya hak
kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tebligat yapılacaktır.
Sınav Sonuçlarına İtiraz:
Yazılı ve sözlü sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde yapılır. İtiraz mercii
Sınav Kuruludur. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç 5 iş günü içerisinde incelenir ve sonuç Teftiş Kurulu Başkanlığı
tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yorum yapın

Krediler