Kovaryans ve Korelasyon Nedir?

En basit haliyle kovaryans ve korelasyon iki istatiksel terimdir. Oldukça teknik konulardır. Akılda kalacak en iyi tanımlama; iki farklı değişkenin arasında ki ilişki gösterilmek istenildiği zaman bu istatiksel hesaplamalar devreye girmektedir. İlişkiden kasıt değişkenlerin bir birleri ile bağımlı olup olmadıklarının tespit edilmesidir. İki değişkenin aynı yönde veya ters yönde hareket etmesi değişkenin bağımlı olması anlamı taşımaktadır.

Koveryans Nedir?

İki değişken arasındaki hareketlerin benzerliğini ölçmede kullanılır.

Değişkenler arasında ki benzerliğin (artı, eksi veya sıfır) yönünü tayin eder.

Eldeki verilere göre sonucun büyüklüğü değişebilir, fakat büyüklüğün bir önemi yoktur.

Korelasyon Nedir?

İki değişkenin arasında ki yönü belirlemekte kullanılır.

Kovaryansın sadeleştirilmiş hali de demek mümkündür.

Her zaman -1 ile +1 değerleri arasında bir değer verir.

Korelasyonun pozitif olması iki değişken arasında ki ilişkinin aynı yönde olduğunu, negatif olması ise ters yönde olduğunu göstermektedir.

Kovaryans ve korelasyon genel olarak finansal değişkenler arasında ki bağı ölçmek için yapılan hesaplamalarda ön plana çıkmaktadır. Bu yöntemler değişkenlerin bir birleri ile olan bağını ve yönünü ölçerken, neden sonuç ilişkisi vermemektedir. Örneğin; inşaat demirinin fiyatının artmasına enflasyon artışı sebep oluyor diyemeyiz ama enflasyonun artışının demir fiyatlarının artmasında ne kadar etkili olduğunu görebiliriz.

Kovaryans Nasıl Hesaplanır?

COV ( x, y ) =

COV( x,y ) : x bağımsız değişkeni ile y bağımsız değişkenin koveryansı

: x değişkeni

: y değişkeni

: x değişkeninin ortalaması

: y değişkeninin ortalaması

n : toplam veriş sayısı

Çıkan sonucun sıfır olması iki değişken arasında bir bağ olmadığını, pozitif olması aynı yönde negatif olması ise ters yönde bir bağ olduğunu göstermektedir.

Korelasyon Nasıl Hesaplanır?

r (x, y)=

r(x, y) : x ve değişkenleri arasında ki korelasyon kat sayısı

COV (x, y) : x ve y bağımsız değişkeninin kovaryansı

: x değişkeninin standart sapması

: y değişkeninin standart sapması

Kovaryans değerinin 1’e yakınlığı değişkenler arasında ki pozitif bağın oldukça kuvvetli olduğunu gösterir.

Yorum yapın

Krediler